Inschrijven kan t/m 20 december
Van 5 maart t/m 19 april
Noteer alvast in de agenda
Inschrijvingstermijn gesloten
Van 16 t/m 30 november 2024
Inschrijvingstermijn gesloten
4 Daagse reis Marrakesh
12 t/m 15 juni 2024
Inschrijvingstermijn gesloten
Op zaterdag 17 februari
Inschrijvingstermijn gesloten
U mag ook nog een Intro aanmelden, kijk hiervoor bij de activiteit
Inschrijvingstermijn gesloten
Kerstmarkt Dortmund
vrijdag 15 december
Inschrijvingstermijn gesloten
Workshop Advent/Kerstkrans 2023
Inschrijvingstermijn gesloten
Kerstkienen op dinsdag 12 en woensdag 13 december
Inschrijvingstermijn gesloten
Vrijdag 28 juni 2024 om 20.30 uur.
Inschrijvingstermijn gesloten
Kerstweekend 1-3 december Londen
Inschrijvingstermijn gesloten
Kerstweekend 8-10 december Londen
Inschrijvingstermijn gesloten
Tickets beschikbaar voor op 5-6-7 januari 2024
Inschrijvingstermijn gesloten
Vrijdag 21 juni 2024
 
previous arrow
next arrow

Persoonsgegevens; gebruik; privacy.

Het lid verstrekt zijn persoonsgegevens aan de APV. APV is verplicht zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. De persoonsgegevens van het lid worden opgenomen in een bestand dat gebruikt wordt voor de administratie van de APV. Met betrekking tot het (overige) gebruik van persoonsgegevens geldt het betreffende Privacy-statement van de APV, dat op de website ter kennis zal worden gebracht.

Privacy policy

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

U bezoekt de website die deel uitmaakt van de APV. De APV verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Bepaalde gegevens dienen te worden meegedeeld zoals voor het aanmaken van een account. Na aanmaken van een account worden deze persoonsgegevens gebruikt voor het digitaal inschrijven op een activiteit, bestellen van kortingskaarten, contactaanvragen & andere formulieren op de website.

Leden hebben toegang en kunnen hun persoonlijke gegevens inzien en indien wijzigen. Leden kunnen hun inschrijvingen terugzien alsmede hun eigen profielgegevens. Bij iedere inschrijving lees bewerking Persoonsgegevens vragen wij aan de leden hun toestemming doormiddel het aanvinken. Hier staat ook duidelijk vermeld, Ja, ik accepteer de algemene voorwaarden en geef de APV toestemming om mijn gegevens te gebruiken volgens hun Privacy verklaring. Zie tekst boven.

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site via Google Analytics, inhoud van verzonden formulieren) verzamelen.

Deze gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van APV. De APV is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren. De APV houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de AVG Wetgeving.

Gebruik van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van de APV.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS.

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot de APV behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door de APV worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een reis of activiteit). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de reis of activiteit). Daarnaast is het mogelijk dat de APV op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. De APV zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. In dergelijke gevallen zal de APV uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Gebruik foto's.

 

U geeft ons toestemming voor het plaatsen van foto's die genomen zijn tijdens een activiteit waar u aan heeft deelgenomen. Deze foto's worden zonder winstoogmerk geplaats op onze website. Verwerking portretfoto is noodzakelijk voor de identificatie APV Lidmaatschapspasje.

Inzage en correctie van gegevens en recht van verzet

De APV zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld. U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door de APV zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen.

 

Bewaarperiode gegevens

Uw persoonsgegevens die u tijdens uw registratie ingevuld heeft blijven bewaard zolang u lid bent van de APV. De gegevens van uw inschrijving op activiteiten worden maximaal één jaar nadat de activiteit plaats heeft gevonden bewaard. Contactaanvragen, “vraag over een activiteit”, “kortingskaart formulieren” en overige formulieren worden één keer per jaar gewist. Wanneer u zich uitschrijft van de APV worden uw persoonsgegevens en uw account van de website verwijderd. Om administratieve redenen bewaren wij wel uw naam tezamen met uw personeelsnummer, de afdeling waar u werkzaam was, uw e-mailadres, reden voor afmelding, aanmeld en afmelddatum en Foroxity pas aanvraag. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven en verwijderen wij op verzoek ook deze gegevens.

Google Analytics

De APV maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Er is met Google op 9 maart 2018 een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Google biedt verschillende opties tot het delen van de gegevens. Wij hebben er echter voor gekozen om geen van deze opties te gebruiken. Wij hebben er tevens voor gekozen om uw IP-adres door Google Analytics te laten anonimiseren. Op deze manier zijn de statistieken niet terug te herleiden naar een specifiek IP-adres en daardoor vallen de “Google Analytics Gegevens” onder anonieme data. Wanneer u gebruikt wilt maken van de APV-website dient u akkoord te gaan met het gebruik van Google Analytics.

Minderjarigen

De APV let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen. De APV zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen. De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van activiteiten en diensten die door de APV via de websites worden aangeboden. Diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van de APV.

 

Beveiliging gegevens

De APV respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van de APV. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de APV, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. De APV spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

De APV is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan de APV.

Algemeen

De verwerking van de persoonsgegevens is onderworpen aan het Nederlands recht. De aankoop van onze producten en/of het gebruik van onze diensten waaronder onze websites houdt uw toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Met vriendelijke groet,

Bestuur APV,

Zuyderland Medisch en Zorgconcern.