Inschrijven kan t/m 1 mei
Inschrijven kan t/m 1 april
Koningsdag 27 april
Inschrijven kan t/m 1 april
Op 26 april
Inschrijven kan t/m 5 maart
Workshop
Bloemschikken
Pasen 2024
Inschrijvingstermijn gesloten
Winkelen Düsseldorf op zaterdag 13 april
Inschrijvingstermijn gesloten
Winkelen Düsseldorf op zaterdag 20 april
Inschrijvingstermijn gesloten
Voorjaars kienen dinsdag 19 maart
Inschrijvingstermijn gesloten
Voorjaars kienen woensdag 20 maart
Inschrijvingstermijn gesloten
Van 5 maart t/m 19 april
Inschrijvingstermijn gesloten
Zaterdag 25 mei
Inschrijvingstermijn gesloten
4 Daagse reis Marrakesh
12 t/m 15 juni 2024
Inschrijvingstermijn gesloten
Vrijdag 21 juni 2024
Inschrijvingstermijn gesloten
Vrijdag 28 juni 2024 om 20.30 uur.
Inschrijvingstermijn gesloten
Van 16 t/m 30 november 2024
 
previous arrow
next arrow

Artikel 1 Doel

Artikel 2 Lid van de vereniging kunnen zijn

Artikel 3 Wanneer bent u lid

Artikel 4 Opzegging lidmaatschap

Artikel 5 Schorsing lid

Artikel 6 contributie

Artikel 7 Voorzitter

Artikel 8 Secretaris

Artikel 9 Penningmeester

Artikel 10 Bestuursvergaderingen

Artikel 11 Het bestuur

Artikel 12 Ledenvergaderingen

Artikel 13 Algemeen

Artikel 14 Gedragscode en calamiteiten plan

Artikel 15 Onvoorziene gevallen

                    Artikel 1 Doel

De Algemene Personeelsvereniging APV Zuyderland locatie Sittard-Geleen stelt zich ten doel:
Het bevorderen en het behoud van de goede geest en samenwerking onder de personeelsleden die werkzaam zijn bij Zuyderland medisch en zorgconcern.


Zij tracht dit doel te bereiken:

 • Het organiseren van een grote verscheidenheid aan activiteiten.
 • Extra faciliteiten te creëren die individueel niet te realiseren zijn.
 • Leden te laten profiteren van de voordelen die zijn opgenomen in het kortingssysteem.
 • Alle andere geoorloofde middelen.

                    Artikel 2 Lid van de vereniging kunnen zijn

(zoals bedoeld in artikel 4 en 5 van de Statuten)

Lid van de vereniging kunnen zijn:

 1. Alle personen die werkzaam zijn bij de Stichting Zuyderland Medisch Centrum, Zuyderland Zorgcentra BV, Zuyderland Jeugdgezondheidszorg BV, Zuyderland Thuiszorg BV en Zuyderland Huishoudelijke Hulp BV én aldaar op de loonlijst staan.
 2. Oud-leden die lid zijn geweest van de vereniging en gepensioneerd, (vut/obu) zijn of arbeidsongeschikt verklaard, mits het dienstverband niet door ontslag is geëindigd. Met dien verstande, dat deze medewerker vóór het beëindigen van zijn dienstverband lid is van de vereniging. Het is niet mogelijk dat een oud medewerker zich na onderbreking van zijn lidmaatschap weer kan aanmelden voor het lidmaatschap.
 3. Alle personen die werkzaam zijn binnen het Medisch Specialistisch Bedrijf, hierna te noemen MSB én aldaar op de loonlijst staan. 
 4. Leden, die bij Zuyderland werken op het moment dat het bedrijfsonderdeel wordt overgenomen door externen (sterfhuisconstructie)
 5. De levenspartner of echtgeno(o)t(e) van een overleden lid.
 6. Ereleden, op voorstel van het bestuur en na goedkeuring door de algemene vergadering. Lidmaatschap gaat bij overlijden over naar de partner.

                    Artikel 3 Wanneer bent u lid

(zoals bedoeld in artikel 4 en 5 van de Statuten)

 1. Door het invullen en versturen van het daartoe bestemde aanmeldingsformulier via de site v.d. APV, waarin naast personeelsnummer en afdeling ook adres gegevens worden opgenomen.
 2. Aanmeldingsformulier: Klik op aspirant lid en daarna op lid  worden.
 3. Op het moment dat de contributie is afgeschreven van Uw salaris is er sprake van lidmaatschap.
 4. Medewerkers die lid worden doen dit voor minimaal 12 maanden medewerkers die zich afmelden als lid kunnen zich de eerste 12 maanden niet meer aanmelden als lid. Medewerkers die met de pensioen/ wia gaan moeten nu binnen 5 dagen aangeven dat ze lid willen blijven deze termijn wordt verlengd naar 30 dagen.

                    Artikel 4  Opzegging lidmaatschap

 1. Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van artikel 3.3 middels het invullen van het contactformulier. Vermeld hierin sinds wanneer u lid bent en de rede tot opzegging.
 2. Als uw afmelding vóór de 5e werkdag van de maand in ons bezit is, stopt de contributie m.i.v. dezelfde maand en wordt uw lidmaatschap beëindigt.
 3. Afmeldingen die na de 5e werkdag van de maand worden ontvangen kunnen pas een maand later verwerkt worden.
 4. Door uit dienst treding, of anderzijds.
 5. Zoals omschreven in Artikel 3 moet u wel voor de duur van minimaal 1 jaar lid zijn. 

                    Artikel 5 Schorsing lid

(zoals bedoeld in artikel 6 van de Statuten)

Indien een lid handelt in strijd met de statuten en reglementen of de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of door zijn gedragingen de goede naam van de vereniging in gevaar brengt kan ontzetting ( schorsing ) volgen.

 1. Indien een lid zonder overleg met de organisatie andere personen dan op het inschrijfformulier vermeld staan laat deelnemen aan een activiteit, dan zal hij/zij hierop aangesproken worden door de organisatie van de activiteit. Het secretariaat controleert vervolgens of dit al vaker is voorgekomen en zal in overleg met het DB een schriftelijke waarschuwing sturen. Bij de eerstvolgende keer dat een lid deze regel  opnieuw negeert, zal hij/zij voor de duur van 3 maanden worden uitgesloten van deelname aan activiteiten.
 2. Het bestuur is bevoegd om een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden.
 3. Indien het bestuur voornemens is, een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing te nemen, dan stelt het bestuur het betrokken lid tijdig tevoren schriftelijk onder opgave van redenen van dit voornemen in kennis.
 4. Het betrokken lid kan binnen één maand bij het bestuur een bezwaarschrift tegen dit voornemen indienen.
 5. Het lid wordt voorts mondeling door het bestuur gehoord als dat in het bezwaarschrift wordt gevraagd. Het bestuur kan ook anderen horen alvorens te besluiten.
 6. Ontzetting ( royement ) van een lid geschiedt door de algemene vergadering, dit op voordracht van het bestuur.

                    Artikel 6 contributie

(zoals bedoeld in artikel 8 van de Statuten)

De leden verlenen een bijdrage in de kosten van de vereniging in de vorm van een contributie.

 1. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de jaarvergadering.
 2. Deze contributie wordt elke maand ingehouden op het salaris.
 3. Personen die geen maandelijkse betaling krijgen (uitzondering zijn Vutters), betalen deze contributie een jaar vooruit.
 4. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

                    Artikel 7 Voorzitter

 1. De voorzitter is lid van het (DB) dagelijks bestuur.
 2. De voorzitter is aanspreekpunt en legt en onderhoud contacten van en voor de vereniging.
 3. De voorzitter draagt samen met de overige bestuursleden zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid.
 4. De voorzitter neemt initiatieven, coördineert en delegeert en faciliteerd naar de overige bestuursleden die de bestuurswerkzaamheden gaan uitvoeren.
 5. De voorzitter onderhoud kontakten met Raad van Bestuur, salarisadministraties-medewerkers ICT en andere ondersteunende diensten die van belang zijn voor de vereniging.
 6. De voorzitter onderhoud tevens kontakten met de website beheerder en externe personen en bedrijven die voor de APV werkzaamheden verrichten.
 7. De voorzitter heeft affiniteit met automatisering.
 8. Bestuursvergaderingen inhoudelijk voorbereiden Hij leidt, behoudens het bepaalde in de statuten de Algemene Vergaderingen (jaarvergadering) en de maandelijkse vergaderingen van het bestuur. Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergaderingen toezicht op deze handhaving en zorgt voor een proactieve besluitvorming.
 9. De voorzitter bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering zelf daarover geen besluit neemt.
 10. De voorzitter ondertekent samen met de secretaris de notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven.
 11. De voorzitter promoot de APV en heeft een voorbeeldfunctie ( zoals gehele bestuur.)
 12. Het vermogen hebben om in teamverband te werken en leiding te geven.
 13. Bezit goede sociale eigenschappen.
 14. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 15. Bij eventuele verhindering door bijvoorbeeld ziekte en/of andere onvoorziene omstandigheden neemt de vicevoorzitter de taken van de voorzitter over. 
 • Verantwoordelijkheden:
 • Legt een maal per jaar verantwoording af aan de leden van de vereniging (Jaarvergadering of algemene ledenvergadering)
 • Neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van staturen, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten (volgens WBTR wetgeving) en legt deze vast op de externe harde schijf die in het bezit is van de voorzitter.

                    Artikel 8 Secretaris

 1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling en medeondertekening aan de voorzitter voor.
 2. De secretaris maakt de notulen van de Algemene Vergaderingen en van de maandelijkse bestuursvergaderingen. Hij/zij zendt de notulen van een bestuursvergadering zo spoedig mogelijk na die vergadering in concept aan alle bestuursleden en agendeert de behandeling daarvan voor de eerst volgende bestuursvergadering. Hij/zij ondertekent de notulen na, eventueel gewijzigde, vaststelling samen met de voorzitter en neemt de eventueel door het bestuur aangebrachte wijzigingen tevens op in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen wordt besloten.
 3. De secretaris draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de agenda’s en alle bijbehorende stukken voor de Algemene Vergaderingen ( jaarvergadering) en de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige verzending daarvan.
 4. De secretaris doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven. Aan het bestuur gerichte of voor het bestuur bestemde, maar bij andere bestuursleden ingekomen brieven, worden onverwijld door deze bestuursleden aan de secretaris doorgezonden.
 5. De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende correspondentie, een afschrift van alle uitgaande documenten worden opgenomen. Zo ook vergaderstukken en notulen en overige voor de vereniging van belang zijnde stukken.
 6. De secretaris registreert in een Algemene Vergadering (jaarvergadering) de aanwezige stemgerechtigde leden en zorgt ervoor, dat bij eventuele stemmingen ieder aanwezig stemgerechtigd lid op zo doelmatig mogelijke wijze één stem kan uitbrengen.
 7. De secretaris stelt het jaarverslag tijdig samen, zodat dit na vaststelling door het bestuur conform de Statuten kan worden uitgebracht.

                    Artikel 9 Penningmeester

 1. De penningmeester ziet toe op het doen van alle ontvangsten en uitgaven der vereniging. Hij zorgt voor een tijdige inning van de jaarlijkse contributie der leden.
 2. De inning van de contributie gebeurd door inhouding op het maandelijkse salaris. Personen dit geen maandelijkse betaling ontvangen van Zuyderland Medisch Centrum, betalen de contributie een jaar vooruit per bank.
 3. De penningmeester behoeft voorafgaande toestemming van het bestuur voor het doen van uitgaven tot een hoger bedrag dan waartoe door het bestuur is bepaald (hoogte bedrag)
 4. De penningmeester is bevoegd, namens de vereniging bewijzen van ontvangst te ondertekenen. Hij kan deze bevoegdheid echter voor concreet omschreven ontvangsten tot ten hoogste een door het bestuur daartoe te bepalen bedrag delegeren aan de beheerder van een dagelijkse kas.
 5. De Algemene Personeelsvereniging heeft een rekening – courant verhouding met Zuyderland Medisch Centrum. Alle betalingen en ontvangsten worden via het Zuyderland concern betaald en geïnd.
 6. De penningmeester houdt nauwkeurig boek van alle transacties gedaan met de centrale kas van Zuyderland Medisch Centrum.
 7. De penningmeester stelt de begroting, alsmede de uitsplitsing van alle uitgaven en ontvangsten geregistreerd volgen de rekeningcourantverhouding met het Zuyderland Medisch Centrum. In deze rapportage worden de begroting van de activiteiten van het laatst afgesloten jaar naast de uitkomsten van de activiteiten van het afgelopen jaar vermeld. Het saldo van deze rekening-courant wordt meegenomen op de balans van het Zuyderland Medisch Centrum en als zodanig gecontroleerd door de accountants van het Zuyderland Medisch Centrum ten tijde van het opstellen van de jaarrekening van het afgesloten boekjaar.
 8. Het bestuur kan bepalen, dat andere bestuursleden dan de penningmeester of leden van een door het bestuur ingestelde commissie bevoegd zijn tot het doen van uitgaven tot ten hoogste een daartoe door het bestuur te bepalen bedrag, Hiervoor verantwoordelijkheid afleggen bij bestuur en penningmeester voor zover dit direct verband houdt met hun specifieke bestuurs- of commissietaak
 9. De in 9.8 genoemde bestuursleden houden daartoe nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven per activiteit en van alle gegevens die de penningmeester noodzakelijk acht en verschaft de penningmeester daar van een overzicht zo dikwijls deze dat verlangt.
 10. Het ledenregister vloeit voort uit het administratieve systeem van de salaris administratie van het Zuyderland Medisch Centrum. Hierin zijn de namen, adressen en het soort lidmaatschap van alle leden opgenomen. Van de leden die geen maandelijkse betaling van Zuyderland ontvangen worden de namen en de adresgegevens in een sub administratie bijgehouden door de Penningmeester van Zuyderland Medisch Centrum ( wet AVG niet inzichtelijk voor leden)
 11. Het bestuur kan besluiten, dat een deel der werkzaamheden van de penningmeester door een ander lid van het bestuur of, met toepassing en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de penningmeester door een lid buiten het bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling die de goedkeuring van het bestuur behoeft. 

                    Artikel 10 Bestuursvergaderingen

 1. Er is maandelijks een bestuursvergadering of ten minste de helft van de andere zittende bestuursleden dit wenselijk acht.
 2. De bestuursleden worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste twee weken tevoren van de door de voorzitter in kennis gesteld van datum, tijdstip en locatie van de vergadering. Jaarlijks wordt er een vergaderschema gemaakt.
 3. De agenda met stukken betreffende de geagendeerde onderwerpen en eventuele toelichtingen worden tijdig aan alle bestuursleden toegezonden, zodat deze zich op verantwoorde wijze op de vergadering kunnen voorbereiden, spoedeisende gevallen uitgezonderd.
 4. Indien het tweede en derde lid niet in acht zijn genomen of het betreffende onderwerp in de agenda niet duidelijk is omschreven, dan kan ter vergadering slechts een besluit worden genomen ( WBTR) indien ten minste twee/derde van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is en met het nemen van een besluit instemt. Over alle besluiten wordt zo nodig mondeling gestemd. De volstrekte meerderheid is behaald indien ten minste één stem meer voor dan tegen het voorstel is uitgebracht, waarbij blanco stemmen niet worden meegerekend.

                    Artikel 11 Het bestuur

(zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten)
 1. Er zijn geen afspraken over het maximaal aantal bestuursleden.
 2. Nieuwe bestuursleden worden in de bestuursvergaderingen benoemd.
 3. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgesteld rooster, met dien verstande dat voorzitter en secretaris niet gelijktijdig aftreden.
 4. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 5. Ieder die ophoudt lid van het bestuur te zijn, is verplicht binnen twee weken na het einde van zijn bestuurslidmaatschap alle onder hem berustende verenigingsstukken en eigendommen van de vereniging behoorlijk geordend aan zijn opvolger of aan een ander daartoe door het bestuur aan te wijzen bestuurslid over te dragen. Het bestuur kan deze termijn verlengen. (WBTR wetgeving)
 6. De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij het bestuur, bestaande uit: Voorzitter, Secretaris, Vicevoorzitter, Vicesecretaris en Penningmeester, hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden,
 7. te weten:
  - Ofwel de voorzitter en vicevoorzitter en de secretaris gezamenlijk.
  - Ofwel de voorzitter en vicesecretaris en de penningmeester gezamenlijk.
  - Ofwel de voorzitter en secretaris en de penningmeester gezamenlijk.
  - Ofwel de vicevoorzitter, secretaris en de penningmeester gezamenlijk.
 8. - Ofwel de voorzitter en vicevoorzitter en de visesecretaris gezamenlijk.

                    Artikel 12 Ledenvergaderingen

(zoals bedoeld in artikel 11 van de Statuten)

 1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering ( jaarvergadering ) gehouden.
 2. Extra ledenvergaderingen worden gehouden wanneer het bestuur dit wenselijk acht.
 3. Voor een algemene vergadering worden de leden ten minste veertien dagen van te voren via de nieuwsbrief opgeroepen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 4. Van brieven die aan de Algemene Vergadering zijn gericht, wordt in de eerstvolgende Algemene Vergadering bij de behandeling van het agendapunt Ingekomen stukken mededeling gedaan. Zij vormen geen onderwerp van beraadslaging indien zij niet afzonderlijk als te behandelen agendapunt op de agenda zijn vermeld of met een ander agendapunt verband houden, tenzij de vergadering anders besluit.
 5. Ieder lid kan ter vergadering over één agendapunt niet vaker dan twee maal het woord voeren, tenzij met toestemming van de voorzitter of van de vergadering.
 6. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze van behandeling van de agenda of van een agendapunt.
 7. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een duidelijk omschreven voorstel indienen betreffende een agendapunt dat aan de orde is. Het voorstel vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door ten minste vier ander aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.
 8. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een amendement indienen. Een amendement behelst een duidelijk omschreven voorstel tot wijziging van een voorstel dat aan de orde is. Het amendement vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door ten minst vier ander aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.
 9. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een motie indienen. Een motie behelst een duidelijk omschreven voorstel om een oordeel uit te spreken of een verzoek te doen. Deze motie vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien deze door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund. Een motie die niet betrekking heeft op een bepaald agendapunt, kan bij de rondvraag worden ingediend.
 10. Indien in een aangenomen motie aan het bestuur gevraagd wordt iets te doen af na te laten, het nemen van besluiten daaronder begrepen, dan beraadt het bestuur zich in de eerstvolgende bestuursvergadering en maakt zijn genomen besluit zou spoedig mogelijk bekend aan de leden. Indien het bestuur besluit aan de motie geen gevolg te geven, is het verplicht het onderwerp op de agenda voor de eerstvolgende Algemene Vergadering als te behandelen agendapunt te vermelden
 11. De voorzitter kan aan een lid dat ter vergadering onfatsoenlijke taal gebruikt of zich op andere wijze misdraagt na waarschuwing het recht ontnemen om bij het betreffende agendapunt of gedurende de gehele vergadering verder het woord te voeren. Bij herhaald wangedrag kan de voorzitter het lid het recht ontnemen de vergadering verder bij te wonen.
 12. Alle besluiten geschieden bij meerderheid van stemmen.
 13. In alle gevallen waarin de statuten of het reglement niet voorzien beslist het bestuur.
 14. Ieder lid kan tegen besluiten in beroep gaan tijdens de algemene ledenvergadering.
 15. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie bestaande uit tenminste drie leden, hiervan kiest de algemene vergadering twee leden, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 16. Een door het bestuur ingestelde commissie kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven.
 17. De kascommissie is te allen tijde bevoegd, hetzij op verzoek van het bestuur hetzij uit eigen beweging, een tussentijds onderzoek in te stellen.
 18. Een tussentijds onderzoek wordt in ieder geval ingesteld wanneer een aftredende penningmeester de boekhouding en de kas en waarden aan zijn opvolger overdraagt.
 19. De kascommissie brengt van een tussentijds onderzoek schriftelijk verslag aan het bestuur uit.

                    Artikel 13 Algemeen

 1. Bij deelname aan een activiteit wordt de regel gehanteerd, dat het APV lid deelneemt, of met zijn/haar inwonende partner of gezinslid of één introducé.
 2. De APV draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade aangebracht door een van de leden aan een ander of aan andermans eigendom, evenmin voor letsel of kleding schade opgelopen bij deelneming aan een activiteit.
 3. Het lid bepaald zelf onder (eigen verantwoordelijkheid) of deelname aan een bepaalde activiteit geschikt is voor hem/haar. 

                    Artikel 14 Gedragscode en calamiteiten plan

 1. De APV hanteert naast dit huishoudelijke reglement een gedragscode voor Bestuursleden. Deze is vastgelegd in een “Reis Info map” en hierin staat uitvoerig beschreven hoe te handelen bij uitstapjes.
 2. Daarnaast is ook een hoofdstuk opgenomen hoe te handelen bij eventuele calamiteiten.
 3. In dit hoofdstuk staat beschreven wat te doen door de organisator bij een calamiteit.
 4. De volgende personen vormen het calamiteiten team, voorzitter, secretaris, vicevoorzitter, vicesecretaris en penningmeester.
 5. Zij zullen zich dan beraden over eventueel te nemen stappen door o.a. het informeren van de Raad van Bestuur Zuyderland Medisch Centrum.

                    Artikel 15 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Over haar beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording af aan de Algemene Vergadering.